Van uw wensen naar een bouwkundig ontwerp en advies

Werkwijze
Zweverink bouwkundig ontwerp & adviesbureau kan voor u het gehele bouwproces, vanaf de eerste haalbaarheidstoets tot sleuteloverdracht inzichtelijk en beheersbaar maken. Door onze jarenlange ervaring weten we waar de knelpunten zitten en weten we ze ook te omzeilen. Middels een gedegen voorbereiding en heldere afspraken kunnen wij u adviseren wij u omtrent de haalbaarheid van uw bouwwensen. Wij kunnen voor u de verschillende mogelijkheden helder in kaart brengen waardoor u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Door de juiste vragen te stellen kunnen zorgen we ervoor zorgen dat het hele bouwproces beheersbaar blijft . Het gaat tenslotte om uw gebouw. Dit geldt voor professionele opdrachtgevers van woningbouwprojecten maar natuurlijk ook voor particuliere opdrachtgevers.

Particuliere opdrachtgevers
De meeste mensen bouwen maar één of twee keer in hun leven een eigen woning. Het is een unieke kans waarbij het belangrijk is om alle mogelijkheden goed te laten onderzoeken. Samen met u stellen wij uw “program van eisen en wensen” op. Door zorgvuldig naar u te luisteren weten we wat u belangrijk vindt. Dat kan gaan om bouwtechnische en financiële zaken, maar natuurlijk ook om sfeer en gevoel. Wij maken vervolgens een haalbaarheidsstudie door de juiste gegevens te verzamelen, zoals de bestemmingsplanvoorwaarden, de beeldkwaliteitseisen en welstandseisen , reguliere bouwwetgeving en natuurlijk een bouwkostentoets. Wij doen dit graag voor u. Pas daarna kunt u ons opdracht geven uw bouwwensen vorm te geven middels ontwerpschetsen, visualisaties en bouwkavelstudies.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Vul dan het contactformulier in en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak.

Advies bij aankoop/verkoop van onroerende goederen
De aankoop van een bouwkavel, woning of ander onroerend goed is geen sinecure. Uw financiele mogelijkheden, uw (woon)wensen, de bouwkundige staat van het onroerend goed en de juridische en wettelijke bepalingen verbonden aan de kavel of het onroerend goed moeten in kaart gebracht worden. Wij kunnen u daarbij begeleiden en adviseren. Van het zoeken naar een geschikt object tot het opvragen van de benodigde gegevens omtrent het object. Wij onderzoeken het object grondig. Kijken naar de positieve en negatieve elementen, zoals ligging, bezonning, bouwkundige en/of geografische staat van het object. Wij zetten het helder voor u op een rij, zodat u weloverwogen de juiste beslissing kunt maken.

Ontwerp
Zodra u heb besloten het voorbereidingsproces voor het bouwwerk in gang te zetten gaan wij voor u aan de slag. Wij doen een haalbaarheidsonderzoek en inventariseren de mogelijkheden en wensen van onze opdrachtgever. Daarna maken wij de eerste ontwerpschetsen. Dat kunnen handschetsen zijn, maar ook 3D-modellen met platte gronden en kavelinrichtingsschetsen. In vrijwel alle gevallen worden er ook fotorealistische visualisaties gemaakt van het ontwerp. U krijgt dan een goed beeld van het ontwerp in haar omgeving. Het vervaardigen van een ontwerp is een dynamisch proces. Het is een constante wisselwerking tussen u en onze ontwerpers. Het uiterlijk, een consequente architectuurstijl, vormgeving en materiaalkeuze is zijn belangrijk. Minstens zo belangrijk is de efficiëntie en logistiek van de inrichting van een gebouw. Ook kijken wij naar mogelijkheden voor toepassing van energiebesparende maatregelen en het gebruik maken van passieve zonne-energie door de leefruimtes zoveel mogelijk aan de zuidzijde te positioneren. Ook kijken wij naar de directe omgeving van het bouwwerk. Het gebouw moet immers passen in het landschap of passen in het straatbeeld. Mooie zichtlijnen verwerken we in het ontwerp. Zo raakt een ontwerp steeds meer “verankert” in haar omgeving.

Bij dit alles is het van groot belang dat wij uw wensen steeds voor ogen houden door veelvuldig en intensief overleg te plegen met onze opdrachtgever. Uiteindelijk evalueert een voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp.

Bouwkundige tekeningen en berekeningen
Nadat een definitief ontwerp is goedgekeurd door onze opdrachtgever en een eventuele welstandtoets goed heeft doorstaan gaan we over tot het maken van de nodige bouwkundige tekeningen. In deze bouwkundige tekeningen worden de gekozen bouwkundige constructies, bouwfysische aspecten, energiebesparende maatregelen en technische installaties verwerkt. Het bouwplan moet voldoen aan de nodige wetgeving, zoals het Bouwbesluit, overheidsmaatregelen, de energieprestatienorm, brandveiligheid etc. Specialistische berekeningen moeten aantonen dat uw bouwobject voldoet aan alle voorwaarden. Wij nemen u deze zorg uit handen. Onze hoog opgeleide professionele partners weten wat wij van hen verlangen. Jarenlange samenwerking maakt van ons een uitstekend op elkaar ingespeeld team.

Welstandtoets en vergunningsaanvragen
Wat is een welstandstoets eigenlijk?
Een welstandstoets is een beoordeling door de gemeente (of een door de gemeente aangestelde welstandscommissie) van de ruimtelijke kwaliteiten van uw bouwplan in haar directe omgeving. Met andere woorden : er wordt gekeken of uw bouwplan voldoende architectonische kwaliteit heeft en of het gebouw past in de omgeving. De gemeente heeft hiertoe een welstandsnota moeten formuleren waarin alle criteria zijn vastgelegd. Pas als uw bouwplan voldoet aan deze criteria, en u hebt de omgevingsvergunning in uw bezit, mag u het bouwplan (laten) uitvoeren. Overigens is er niet in alle gevallen een welstandstoets noodzakelijk. Sommige kleinere bouwwerken, aanbouwen of opbouwen zijn onder bepaalde voorwaarden niet welstandsplichtig.

Ambtelijke welstandstoets
Per 1 maart 2013 is het wettelijk beleid voor het toetsen van bouwaanvragen veranderd. Voor een oordeel over redelijke eisen van welstand is niet altijd meer een advies van de welstandscommissie vereist. Vanaf 1 maart 2013 kan het college van b&w ook zonder zo’n advies een oordeel geven over de vraag of een bouwplan in overeenstemming is met het welstandsbeleid. De gemeente toetst het bouwplan dan ook aan het vigerende bestemmingsplan en eventuele gemeentelijke verordeningen. Zo’n toets heet een ambtelijke welstandstoets.
Wij kennen de wetgeving en zorgen ervoor dat uw bouwplan de toets doorstaat.

de Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt de vroegere losse vergunningen, zoals de sloop- en bouwvergunningen en milieuvergunningen. Hierdoor is de aanvraag van die vergunningen eenvoudiger geworden.
De omgevingsvergunning wordt tegenwoordig digitaal aangevraagd via de website van de gemeente of via een online omgevingsloket. Op het online omgevingsloket kunnen we ook zien wat de stand van zaken is omtrent de aanvraag van de omgevingsvergunning. Er is niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag er vergunningsvrij gebouwd worden. Op het online omgevingsloket kunnen wij zien of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft. Deze vergunningcheck verzorgen wij voor u.

Bouwmanagement
Bij de realisatie van veel bouwprojecten, mat name bij complexe gebouwen, is onafhankelijk advies en toezicht onontbeerlijk. Ook voor particulieren is het vaak wenselijk voor onafhankelijk advies en begeleiding tijdens de bouw terug te kunnen vallen op een onafhankelijk deskundig adviseur. Zweverink bouwkundig ontwerp & adviesbureau in zo’n onafhankelijk adviseur. U bepaald bepaalt zelf als opdrachtgever van uw bouwplan welke werkzaamheden u door ons wilt laten uitvoeren. Of het nu gaat om een enkele controle op de bouwplaats of de volledige begeleiding van het bouwproces, wij voeren het graag voor u uit.

Onafhankelijk toezicht en advies is een must bij de realisatie van een bouwproject, de kwaliteit van de uitvoering wordt hierdoor immers bepaald.

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • het vervaardigen van een bestek met voorwaarden voor het object;
 • het uitnodigen van geclassificeerde aannemers voor het onder voorwaarden aanbieden van een offerte;
 • het verzorgen van de aanbesteding en gunning van het werk;
 • het voeren van prijsoverleg met de aannemers;
 • het beoordelen van eventuele alternatieve aanbiedingen, het adviseren daaromtrent aan de opdrachtgever;
 • het opstellen van nota’s van wijziging, meerwerk en minderwerk;
 • het opstellen van een overeenkomst van aanneming;
 • het geven van aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk;
 • het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering en het toetsen aan de contracttekeningen, het bestek en overige overeengekomen documenten;
 • het vervaardigen en/of controleren van de werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen;
 • het signaleren van afwijkingen en bewaken van het meer- en minderwerk;
 • de visuele keuring van bouwstoffen en bouwonderdelen op de bouwplaats;
 • het voeren van besprekingen met onder andere de (onder)aannemers, bouw- en woningtoezicht en nutsbedrijven;
 • het verzorgen van de eindoplevering.

Hebt u vragen of wilt u nog meer weten omtrent een of meerdere van deze werkzaamheden?
Vul het contactformulier in en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak.

Bouwcoordinatie
Wij adviseren, assisteren en coördineren bouwprocessen, maar altijd in nauw overleg met onze opdrachtgevers. De opdrachtgever bepaalt uiteindelijk. Met onze deskundigheid en specialistische kennis, gecombineerd met een jarenlange praktijkervaring in de bouwwereld, komt u altijd goed beslagen ten ijs. Wij werken met onafhankelijke deskundige partners in de bouw. Jarenlange samenwerking heeft er voor gezorgd dat wij goed weten wat we aan elkaar hebben. Maar hebt u een kennis of een familielid die een onderdeel van het bouwproces voor u zou willen uitvoeren, ook dan coördineren wij deze processen en zorgen er voor dat dit onderdeel aansluit aan op de overige werkzaamheden. Onze doelstelling is u complete, betrouwbare en op maat gesneden dienstverlening aan te bieden door bundeling van vakkennis, praktische ervaring en flexibiliteit.